MAA © All Rights Reserved.

Home. Contact. Activities. People & History. Statement. CC Members. About Us. Links.
1 / 31
2 / 31
3 / 31
4 / 31
5 / 31
6 / 31
7 / 31
8 / 31
9 / 31
9 / 31
10 / 31
11 / 31
12 / 31
13 / 31
14 / 31
15 / 31
16 / 31
17 / 31
18 / 31
19 / 31
20 / 31
21 / 31
22 / 31
23 / 31
24 / 31
25 / 31
26 / 31
27 / 31
28 / 31
29 / 31
30 / 31
31 / 31

 

 

 

ကောံဓရီုသၚ်ကေုာံဖ္ဍောတ်ပူဇဴဓဝ်ပဌာန်

 

  ဂကောံသၚ်မန်အလုံကၟိန်ဍုၚ်အမေရိကာန်ဂမၠိုၚ်ဝွံ တၞဟ်နပလေဝ်ပလေတ်သၠုၚ်ပတိုန်        ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်အပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်အမေရိကာန်

တုဲ ကၠောန်ဗဒှ် ပေါဲကောံဓရီုသၚ်ဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးအဝ်ဟာဲအိုဝ် ဍုၚ်အကြန် ကၟိန်ဍုၚ်အမေရိကာန် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၀၆၊၂၆၊၂၀၁၉ ဂှ်ရောၚ်။ ပ္ဍဲပေါဲကောံဓရီုဝွံ လၟိဟ်သၚ် (၂၀)ဇကုပြၚ်တိုန်စိုပ်တုဲ ပါ်လဝ်ညးတာလျိုၚ် ကဆံၚ်ကဆံၚ်တံနွံကီုတုဲ အနာဂတ်ပရေၚ်ပညာမန် အပ္ဍဲဍုၚ်အမေရိကာန် အကြာကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ညံၚ်သ္ဂောံတန်ကြန်အာဗွဲဍာ်ဇမၠိၚ်မာန်ဂှ် ဓဇက်လဝ်အစဳဇန်နွံရ။

မွဲအဆက်ဓဝ် နူစၟတ်တ္ၚဲ ၂၇ စဵုကဵုစိုပ် ၃၀ ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ် သဘၚ်ဖ္ဍောတ်ပူဇဴဓဝ်ပဌာန် ရမျှာၚ်ဟွံပိုတ်သ္ကုတ် မရနုက်ကဵု (၁၅) ဝါ အပ္ဍဲဘာဗုဒ္ဓဘာသာမန် ဍုၚ်အကြန်ဝွံကီုရ။

 

သ္ပပတမ်နူ ဂိတု ဂျူလိုၚ်  ၄ စဵုကဵုစိုပ် ဂျူလိုၚ် ၆  ဂှ် ကၠောန်သ္ပ သဘၚ်ဖ္ဍောတ်ပူဇဴဓဝ်ပဌာန် ရမျှာၚ်ဟွံပိုတ်သ္ကုတ်

မရနုက်ကဵု (၁၈) ဝါ အပ္ဍဲဘာဗုဒ္ဓဘာသာမန် ဍုၚ်ဝှတ်ဝုၚ် တွဵုရးအေန်ဒဳယျာဏာကီုရောၚ်။