Save Mon State
  Home. Contact. Activities. People & History. Statement. CC Members. About Us. Links.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  အကြာရန်တၟံဘဝကဵု တာလျိုၚ်သွက်ဂကူမွဲဍောၚ်  

 

" ကုညးမအာစိုပ်ကၟိန်ဍုၚ်တၞဟ်သ္အာၚ်ဂမၠိုၚ်  အကြာလျိုၚ်ဗုၚ်ဂၞဴ ကေုာံ လျိုၚ်ဒၠေၚ်အိန်ထံၚ်တံ ဂွံကဵုအခိၚ်ကမၠောန်သွက်ဂကူ မာန်ဂှ် ဇြိုၚ်သန်ဗွဲမလောန်ရ၊ ကမၠောန်ဗီုဏံဂှ် ဗွဲတၟေၚ်သၚ်တံ အာဂတပၠတရဴတုဲ ကၠောန်ဗဒှ်လောဲသွာရ၊ ကၟိန်ဍုၚ်ဗၠးၜး ဗီုဍုၚ်အမေရိကာန်တံဂှ် သွက်ဂွံဖျေံဗ္တောန် အရေဝ်လိက်ပတ် ဘာသာမိမဇကုဂှ် ညးတံကၟာတ်လဒဵုလဝ်ဟွံမွဲရ၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် အလဵုသဳညးတံအာဂတပၠတရဴတုဲ ပံက်ဗ္တောန်ကဵုဟွံမွဲကီုရ၊ 


" သွက်ဂကူညးဆုဲပြံၚ်ဘဝတၟိ ဗီုကဵုဂကူမန်ပိုဲတံဟီုတှ်ေ သွက်ဂွံဗ္တောန်ပ္ကတ်ပ္ကေၚ်ကောန်ဇာတ်ဇကု ဂွံလေပ်အရေဝ် လိက်ပတ် ဘာသာမိမဇကုဂှ် အလဵုသဳကၟိန်ဍုၚ်ညးတံ ဟွံကၟာတ်လဒဵု ဟွံကၠုၚ်ကဵုဘပဠရ၊ မိမတံကဵုအခိၚ်မာန်မ္ဂး အခိၚ်ဘာကၟာတ်ကီု အခိၚ်ကောန်ဇာတ်ဇကု နွံမံၚ်အကြာဇကုကီု အခေါၚ်ဗ္တောန်ဗွဲမဗၠးၜးနွံရ၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် မိမတံဂှ် ဟိုတ်နူကဵု ဒးပ္တန်မံၚ်ဘဝတၟိတုဲ  ဂွံကဵုခိၚ်သွက်ကောန်ဇာတ်တံဂှ် ဇြိုၚ်သန်ဗွဲမလောန်ရ။ ဂွံကဵုအခိၚ်ဗ္တောန်လိက်ကဵုကောန်ဇာတ်တံဂှ်လ္ပဟီုဏီ ဂွံဗ္တောန် အရေဝ်ကဵုကောန်ဇာတ်တံဂှ် ဟွံသလးအိုတ်ရ၊ 


" ဟိုတ်ဂှ်ရ ကောန်ၚာ်မက္တဵုဒှ်မၞိဟ်ဍုၚ်တၞဟ်သ္အာၚ်မွဲမွဲတၠ ဇြိုၚ်ဂွံသ္ကေက်သ္ကာ အရေဝ်လိက်ပတ် ဘာသာမိမဇကုရ၊ 

" ကောန်ၚာ် မက္တဵု ဒှ်မၞိဟ် အကြာဍုၚ်သ္အာၚ်တံဂှ်  သွက်ဂွံလေပ်အရေဝ် လိက်ပတ် ဘာသာမိမဇကုမာန်ဂှ် တုပ်တဴညံၚ်ရဴ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ   မ္ဒးဗတိုက်မံၚ်အခေါၚ်အရာဗၠးၜး ကဵုသၟိၚ်တၠအဝဵုတံကီုရ၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် မိမမန်ပိုဲလ္ၚဵုတံ ဗ္တောန် ကဵုကောန်ဇာတ်ညးတံ အရေဝ်မန်ဗွဲမကၠးဖ္ဍးမာန်ဂှ် ထေက်ကဵုဒးကေတ်ဂုဏ်စရာဲကီုရ၊  


" ဘဝဟီုဂှ် ဒးတတ်ထပါ်အာအကြာပရေၚ်ကော်ဆဴနာနာတံဖအိုတ်ရ၊  ဗွိုက်ဒမၠုတေံဂလိုၚ်လဵုတီုတီု ပၞော်ဂၠံၚ်တရဴတိတ်ဒးနွံဟေၚ်ရောၚ် ၊ ရံၚ်ကဵုဂလာန်ဝွံတုဲ မိမလေဝ်ညံၚ်သ္ဂောံဇၞော်မောဝ် ကောန်ဇာတ်လေဝ်ညံၚ်ဟွံဂွံကၠက်ဂှ်  ဒးပါ်ပရအ်အခိၚ်လေပ်ရောၚ်။ မိမဆာန်ကောန်ဇာတ်တုဲ ဒးပါ်ပရအ်ကဵုကောန်ဇာတ်တံ အာဲကၟာဲဟီုဂှ် ပရေၚ်ပိုန်မွဲဓဝ်ဟွံသေၚ် ဒှ်အာဲကၟာဲသွက်ဂွံဒးပါ်ပရအ်ကုကောန်ဇာတ်တံ၊  အာဲကၟာဲမကော်ဂး အရေဝ်လိက်ပတ် ယေန်သၞာန်တံဂှ် ဒှ်အာဲကၟာဲတံမူလကၠုၚ်နူကဵုမိမတံအပိုၚ်တုဲ ဒှ်အာဲကၟာဲ သွက်ဂွံဒးပါ်ပရအ်ကဵုကောန်ဇာတ်တံ တၚ်အဓိကမုက်ဂၞန်မွဲရ၊ 


"  အန္တရာဲဂကူကၠက်ဟီုဂှ် ဍေံဟွံကၠုၚ်စိုပ်ပိုဲတံဏီတုဲ ညံၚ်ကဵုက္တဵုဒှ်ဟွံမာန်ရ၊  တော်စမ်ရံၚ်ဝေၚ်ၚ် သွက်ၜါတၞောဝ်ဒတော်တုဲရ၊ ကောန်ဇာတ်ပိုဲတံဟီုအရေဝ်မန်ဟွံဂွံတှ်ေ  ကောန်စဴပိုဲတံဟွံလေပ်အရေဝ်မန်ကီုရ၊ ဂကူပိုဲတံ ၜိုန်ရဟွံကၠက်ဏီကီုလေဝ် အရေဝ်ပိုဲကၠက်ရဂှ် အ္စာနာဲပါန်လှဟီုလဝ်ဂှ်လေဝ်ဒး UNSECO တော်လဝ်ဂှ်လေဝ်ဟွံဗၠေတ်ကီုရ။ မန်ပိုဲကျဍုၚ်တုဲ ဂကူဗၟာ နူအညာတေံပြံၚ်စှ်ေကၠုၚ်ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ဏံဟွံသေၚ် မန်မမံၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်တံဂှ် ဟွံဟီုအရေဝ်မန်လအ်တုဲ လက်ထက်ကောန် လက်ထက်စဴတံဂှ်  ဒှ်အာဗၟာအိုတ်ရ၊ နနဲသာ်ဝွံကီုရ အရေဝ်ဇကု ဇကုဟွံဟီုလအ် အရေဝ်ယာဲသွီု ဇကုမဟီုမံၚ်အရိုဟ်တ္ၚဲဂှ် ဒှ်အာအရေဝ်ဇကုရ။ ဂကူကၠက်ဟီုဂှ် မၞိဟ်တံဂှ် ဂျိုၚ်မံၚ်လမျီုအတိုၚ်ပက္ကတိတြေံတေံရ၊ ဆ္ဂးအရေဝ်ဝေါဟာမိမဇကုအရၚ်ဂှ်ရကၠေံအိုတ်အာရ။ ဣဝွံဂကူကၠက်ရောၚ်ညးကော်ခဴစရ။ 


" ကမၠောန်သွက်ဂကူဟီုဂှ် တော်စကဵုမၞိဟ်တေံဟွံဂွံ ဂေၚ်စကဵုမၞိဟ်ဏံဟွံဂွံ တာလျိုၚ်ကမၠောန်သွက်ဂွံဒးကၠောန်ဂှ် ဍေံနွံမံၚ်အလုံကောန်ဂကူတံဖအိုတ်ရ၊ ဒၞဲါဇကုလုပ်ကၠောန်ဟွံမာန်ဂှ် ဇကုဒးကဵုရီုဗၚ်ရ၊ ဒၞဲါဇကုကဵုအရီုဗၚ်ဟွံမာန်ဂှ် အလဵုဇကုဒးလုပ်ကၠောန်ရ၊ တာလျိုၚ်သွက်ဂကူဟီုဂှ် နွံၜါဏံရ၊ သီုကဵုရီုဗၚ်သီုလုပ်ဘိုၚ်ကၠောန်မာန်ဂှ် သာတုဲခိုဟ်ရ၊

" ပိုဲတံကဵုအခိၚ်ဟွံမာန်မ္ဂး ကုညးမကဵုအခိၚ်မာန်တံဂှ် ပိုဲတံထေက်ကဵုဒးယွံသွံထံက်ပၚ်ကဵုဇြဟတ်ရ၊ ကဏ္ဍကမၠောန်ပရေၚ် ဂကူဟီုဂှ် ကုညးမၞုံကဵုစိုတ်ဓါတ်ဓမ္မတာဓဝ် ဂွံကေတ်တာလျိုၚ်ကဵုအခိၚ်မာန် ဂွံဒုၚ်ကပိုက် လျိုၚ်ညးဂမၠိုၚ်မာန်ဂှ် ဟွံလောဲသွာရ၊  


 ၜိုန်ရမိက်ဂွံထပိုတ်မံၚ်ဇုက်သံယောဇိုန်ကဵုဘဝသံသာဏံကီုလေဝ် ဟိုတ်နူဂွိၚ်ကဵုဂကူမသှ်ေၜက်မံၚ်အပ္ဍဲလောကဏံဏီတုဲ

 အကြာရန်တၟံဘဝကဵုတာလျိုၚ်သွက်ဂကူမွဲဍောၚ်  ၜိုတ်ဂတာပ်အခိၚ်ဂှ် တၠဂုဏ်အ္စာ ကောန်ထပိုဲတံ  အေၚ်သတိက်တုဲ ပံက်ဗ္တောန်ကဵု ဘာဥတုကညၚ် ကုကောန်ဇာတ်ပိုဲတံဂမၠိုၚ်ရ၊ ၜိုန်ရကောန်ဖျုန်ဂြိုဟ်ဇကုဟွံသေၚ်ကီုလေဝ် ဒၞဲါသၠေအ်ဒးသၠေအ် ဒၞဲါဟွံကၠိုဟ် ဗီုဂွံကၠိုဟ် ဂၠဲါနဲကဲဒးဗ္တောန်ကၠုၚ်  ဗီုတၠဂုဏ်အ္စာ ကောန်ထပိုဲတံစိုတ်ဂၠိၚ် ကဵုအခိၚ်ဒုၚ်ဒဒိုက် ဒၠောံဗ္တေါန်ကဵုကောန်ဇာတ်ပိုဲတံဂှ် ပိုဲဒကာဘာ ဒါယကာဗျဉ်တံညးဂမၠိုၚ် ထေက်ကဵုဒးကေတ်တဴဂုဏ်စရာဲ ဗွဲမဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ရ။  " ဖိုလ်ဂ