MAA © All Rights Reserved.

Home. Contact. Activities. People & History. Statement. CC Members. About Us. Links.

ဆက်မိတ်- မ္ၚဵုရအစာ

ဆက်မိတ်-ယွံမ္ၚဵုရ၊

(သၟာန်)- ဗွဲကိုပ်ကၠာ အဲမိက်ဆက်ကဵုမိတ်ယၟုအဲဂှ် လျးမာန်၊ ယၟုအ္စာလေဝ် ဆက်ကဵုမိတ်ကီုအ္စာ

(သွဟ်)- ယၟုအဲဂှ်  နာဲတိုင်ထဝ် ယၟုကၞေဟ်ဂှ်လေဝ်နာဲတိုင်ထဝ် ကောန်စဴထဝ်လေဝ်ဟီု ဒဵုဗျုလေဝ်ဟီု တြာမန်လေဝ်ဟီု ယၟုအဲနွံဂၠိုင်မံင်ညိ၊ ၐိုတ်စှ်နွံမံင်။

(သၟာန်)- ဂွံညာတ်မံၚ်လ္တူမုက်လိက် FB အ္စာ  လိက်တၟိသွက်ဂွံတိတ်နွံမံၚ် ယၟုလိက်ဗီုလဵု  ဆက်ကဵုမိတ်ကဵုကောန်ဂကူပိုဲဂွံဟာအ္စာ ?

(သၟဟ်)-အဓိကဂှ် လိက်ဂှ် ကဵုလဝ်ယၟုဝါဒကောန်ဂကူဟီုတှ်ေ  လိက်ပရေၚ်ရချူလဝ်သီုဖအိုတ်ဂှ် ၂၀၁၆ လ္ပာ်ဏံ ကေတ်လဝ်ၜိုတ်ဂှ်၊  ဟိုတ်ဂၠိုၚ်လောန်တုဲ သ္ပလဝ်ၜါသ္ကုတ် သ္ကုတ်ဒုတိယဂှ် ကေတ်လဝ်၂၀၁၇လ္ပာ်တေံ လိက်ပရေၚ်ချူလဝ်သီုဖအိုတ်တံဂှ် ပကောံလဝ်တုဲ ဗွဲတၟေၚ်နွံအပ္ဍဲအမါတ်ဒိန်ရ၊ သ္ပအဓိကဝါဒကောန်ဂကူတုဲ ကဵုလဝ်ယၟု ဝါဒကောန်ဂကူမန် ရ အဓိကဍေံဂှ် လိက်ပရေၚ်ပံၚ်ကောံရ။

(သၟာန်)- လိက်ကၞပ် (ဝါဒကောန်ဂကူမန်) ဏံဂှ် အ္စာချူလဝ်တၟာလအ်ရဟာ ဟွံသေၚ်မ္ဂးပကောံပကေဝ်လဝ် ပွိုၚ်မူစိသၞာံရရော ?

(သွဟ်)- လိက်ဝါဒကောန်ဂကူအဲချူလဝ်တဲကၠာတေံဂှ် ၜိုတ်က္ဍစိုပ်တှ်ေ နူကဵုသၞာံ ၂၀၀၁တေံ အခိၚ်တေံတှ်ေနွံအပ္ဍဲလိက်ပရိုၚ်သၞံၚ်တိုၚ်တံ လိက်ပရိုၚ်ကဴဝဴတံ နွံမံၚ်တၟာဂလိုၚ်ဏောၚ် ဆ္ဂးပြဟ်ဟ်ဏံ ဂွံပ္တိတ်ဂှ် ပ္တိတ်ဟွံမာန်ဏီပုဟ် ဟိုတ်ဂှ်ဒးသ္ပသ္ကုတ်ဒုတိယ ကါလပြေပြံၚ်မှဂွံပတိတ်ပၠန်၊ နွံၜိုတ်ပိကၠံမုက်ဟာဟွံတီပုဟ်။

(သၟာန်)-ပ္ဍဲကဵုလိက်ပရေၚ်သီုဖအိုတ်ဏံဂှ် သ္ပအဓိကကဵုပရေၚ်မွဲမွဲ မပ္တံကဵု ပရေၚ်ပညာဟာ ဟွံသေၚ်မ္ဂး ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟာအ္စာ ?

(သွဟ်)- အဓိကဍေံဂှ်တှ်ေ လိက်အဲကဵုလဝ်ယၟု ဝါဒကောန်ဂကူ သ္ပအဓိကရ၊ အပ္ဍဲဂှ်တှ်ေ ပၠန်ဂတးပိုဲဒးဒှ်အဓိကဏောၚ် ဂကူပိုဲဂွံဗၠးၜးတှ်ေ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပိုဲ ပရေၚ်သာသၞာပိုဲဖအိုတ်  ဍေံဆေၚ်စပ်ကဵုကောန်ဂကူပိုဲ ဒၞါဲလဵုဍေံဒှ်အဓိကရော ပိုဲကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်ဂၠိုက်ဂၠါဲသ္ပအဓိကတုဲ ချူလဝ်ဗီုဂှ်ဂၠိုၚ်ရ သွာၚ်ဍေံသွာၚ်ဍေံရ။ 

(သၟာန်)- ပ္ဍဲကဵုလိက်ပရေၚ်မွဲမွဲပိုဒ် ဒးကဵုအခိၚ်ဒလအ်လဵုတုဲ ဂွံစပ်ဒတုဲမာန်ရောအ္စာ ?

(သွဟ်)- အဓိကဍေံတန်တဴကဵုပိုဲပကောံပကေဝ်လဝ်တၚ်နၚ်ဍေံရ၊ တၚ်နၚ်ပရေၚ်မွဲမွဲ ပရူပရာမွဲမွဲ ပိုဲဒးပကောံပကေဝ်ဏောၚ်တှ်ေ ပိုဲဒးချူဖျေံလဝ် ဗီုပိုဲဍုန်သွကီုရ ပိုဲပကောံပကေဝ်လဝ်ဖအိုတ်ရတှ်ေ တော်ကဵုနာဍဳတှ်ေ ၜါပိနာဍဳတှ်ေ ၜိုတ်ၜါ A4သိုက်  ဂွံရ၊ ဥပၟာဍေံ တန်တဴကဵုဇကု specialize လဝ်ရ၊ ပရော UNFC ဏံတှ်ေ အဲ specialize လဝ် ပၠန်ဂတးကောန်ဍုၚ်ကဵု အလဵုသဳတံဂှ် သ္ပအဓိကကဵုဇကု specialize လဝ်တုဲ ကါလဇကုချူတှ်ေ တၚ်နၚ်ဍေံအပ္ဍဲဇကုနွံပေၚ်မံၚ် ဇကုလေဝ်စိုန်သ္ကီုမံၚ်လ္ပာ်ဂှ်တှ်ေ ချူဂွံပြဟ်မံၚ်။

(သၟာန်)-လိက်ဏံဂွံတိတ်ဂှ် အ္စာချိၚ်စၟတ်လဝ် အခိၚ်ဂိတုတ္ၚဲနွံမံၚ်ဟာအ္စာ ?

(သွဟ်)-လၟုဏံတှ်ေ ဂကောံသၟတ်မန်တိဍာ်ဗၠးၜး စိုပ်အမေရိကာန်တံ၊ နာဲဥက္ကာမန်ညးက္ဍိုက်က္ဍိုပ်တုဲတှ်ေ ညးတံပကောံပကေဝ်တုဲတှ်ေ  ဆေၚ်စပ်ကဵုဘဏ္ဍာဂှ်တှ်ေ သ္ပအဓိကတုဲ ညးတံဒုၚ်သဇိုၚ် အဲဂှ်ဆအယာံမာတ်ဒုၚ်ယၟုရ၊ ဆေၚ်စပ်ကဵုဒးသွံတှ်ေသွံဏောၚ် ဆေၚ်စပ်ကဵုဒးကဵုမးမးတှ်ေကဵုဏောၚ် လှုဲလှိုုက်ဟၟဲ အဲဟွံဒးသ္ပလျိုၚ်ပုဟ် ညးတံဖအိုတ်ရဖန်ကေတ် လ္ၚဵုဂှ်ရဲညးတံ စုတ်ဩန်မသုန်ကၠံ ဒဝ်လာဆဵုၜါတၠ ဂွံမွဲၜါတၠတုဲ လှုဲဂှ်ၜါလ္ၚီဗ္ဒါဲပေၚ်မံၚ်တှ်ေ ၜိုတ်ဂှ်တှ်ေ  ပိုဲချိၚ်လဝ်တက်လိက်တှ်ေ လှုဲဗၟာအိုတ်ၜိုတ်စှီဒ္စိတ်ကိုဋ် စိုတ်အဲတှ်ေ ၜိုတ်ဂှ်တှ်ေ ဍေံရုံဂပ်ရ၊ ကဵုဍေံတံလေဝ်ဒးတၚ်ဂုဏ်၊ တ္ၚဲလဵုတိတ်ဂှ် ဆလအ်တိတ်ဂှ်တှ်ေ ခါပါပိတ်ဂှ် ဍေံတုဲမံၚ်ရ၊ ဍေံဟီုမံၚ်ကဵုအဲဂှ် ဍေံကၠုၚ်ကေတ်လဝ်မာတိကာဂှ်တှ်ေ၊ ကၠောန်လဝ်ကဵု A4သိုက်တုဲ ကာလတက်လိက်အုပ်တှ်ေ ဒးကလေၚ်ဖဍောတ်ဖျေံဍေံ ဒးကလေၚ်ပြေၚ်ရေၚ်ဍေံ ဒၞါဲဂှ်ရ ဒးကေတ်အခိၚ်လအ်ရ၊

(သၟာန်)- လိက်ဏံတိတ်ကၠုၚ်တုဲမ္ဂး အပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်အမေရိကာန်ဏံ ဒၞါဲလဵုကလိဂွံမာန် သီုကဵုတြးပ္ဍဲဍုၚ်မန်တေံကီုဟာအ္စာ ?

(သွဟ်)-အဓိကဍေံဂှ်ပိုဲတြးပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲရလေဝ် အပ္ဍဲဍုၚ်အမေရိကာန်ဂှ်တှ်ေ ပိုဲဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်ကဵုကီုဏောၚ် မၞိဟ်ကဵုလဝ်ဒါန်လေဝ်ဟွံဂၠိုၚ်ပုဟ်​တှ်ေ ရဲကဵုလဝ်ဒါန်ဂှ် ပိုဲသ္ပအဓိကဏောၚ် မၞိဟ်ဟွံဂွံကဵုလဝ်ဒါန်ဂှ် ဗီုပိုဲသၟဟ်အစောံရ၊ လိက်နူဍုၚ်တေံဂွံနၚ်ဍုၚ်ဏံဒးကေတ်စရိတ်ဂၠိုၚ်မံၚ် အပ္ဍဲဍုၚ်ဏံဂွံကဵုမးမးညးသ္ကံဂှ် ဍေံဝါတ်မံၚ်ဏောၚ်၊ 

(သၟာန်)- တၚ်ဂွံဇြဟတ်အ္စာချူပတိုန်လဝ် လ္တူမုက် FB တေံဂှ်  “ တိုန်ဘာက္ဆံၚ်ၚ်သၠုၚ်ဟွံမာန်မ္ဂး ရာန်ဗှ်လိက်က္ဆံၚ်သၠုၚ်ၚ်ညိ” အ္စာချူလဝ်လ္တူ FB တေံရ၊ ဂလာန်လက္ကရဴအိုတ် စိုပ်ကဵုပရေၚ်ဗှ်လိက်တုဲ ဗီုလဵုအ္စာ မိက်ဂွံဗတိုက်ဖအောဝ် ဗ္ကန်ကဵုကောန်ဂကူပိုဲရောအ္စာ ?

(သွဟ်)-ပိုဲတံဒှ်ကၠုၚ်မၞိဟ်ဟီုတှ်ေ တော်ကဵုပူဂဵုဇကုမွဲ နူဍောတ်တ်တေံတှ်ေ မံၚ်ဘာတန်မူလတုဲ ပိုဲဒးတိတ်ရ တိတ်တုဲသ္ပထပိုဲခမဳတုဲပိုဲဆက်ကတ်အာပညာ ကတ်ပညာပၠန်လေဝ် လိက်အၚ်္ဂလိက် ပိုဲဟွံဂွံဗ္တောန်ပုဟ် နူဂှ်တုဲဗီုဇကုကဵုဇကုရ ဒးဆက်ကတ်လ္ၚတ်အာကေတ်တ် ဗ္တောန်လိက်အၚ်္ဂလိက်ပၠန်လေဝ်အ္စာဟွမွဲပုဟ် ဂွံတိုန်ဘာသၠုၚ်ၚ်ဂှ်လ္ပဟီုဏီ ဂွံဗ္တောန်ဗွဲမ္ၚးဂှ်ရလေဝ်ဒှ်ဒၟံၚ်ခက်ခုဲမံၚ် ဘာကဆံၚ်သၠုၚ်ၚ်ဍုၚ်မ္ၚးဟီုတှ်ေ ကောန်ဂကူပိုဲဂွံစပ်မာန်ဍေံဝါတ်မံၚ် လှုဲနွံဂှ်လေဝ်ဍေံဟွံလောဲပုဟ် လ္ၚဵုလှုဲလှိုက်နွံမံၚ်ကီုရ အခေါၚ်တိုန်ဟွံမွဲပုဟ် ကေက်သ္ကာမံၚ်ရ အခေါၚ်တိုန်ဟွံမွဲပုဟ် opportunity ဇကုဟွံမွဲတှ်ေ ဂွံတိုန်တက္ကသိုလ်သၠုၚ်ၚ်ဂှ် အခေါၚ်ဆက်လ္ၚတ်အာဟွံမွဲပုဟ်  အပ္ဍဲကဵုဘဝဇကုဏံ ၜိုန်ရဟွံဂွိုအ်ဒဳကရဳကီုလေဝ်ဂှ် ဒုၚ်ဖအိုတ်ထောံ ၜိုတ်ဂှ်ဓဝ်ဟဝးဂွံပုဟ် ၜိုတ်ဇကုက္ဍစပ် ဘာသာမန် ဘာသာဗၟာ ဘာသာသေံတံဂှ် ဗှ်လ္ၚတ် ဗှ်လ္ၚတ်တုဲဆကုညံၚ်သ္ဂောံလေပ်၊ ဗှ်လိက်ကီု ချူလိက်ကီုကဵုအခိၚ်ဂၠိုၚ်ၚ် ဘာကဆံၚ်သၠုၚ်ၚ်ပိုဲဟွံစပ်က်ုလေဝ် ဗဟုသုတဍေံနွံမံၚ် general knoledge ဇကု general study ဇကု ယဝ်ရဍေံနွံတှ်ေ ဗှ်တှ်ေဍေံသာညိတွဵုရ၊ 

ဥပၟာဍေံဟီုစ ကာလပိုဲစိုပ် ထက်သေတ် သၞာံ ၂၀၀၉ ကွးဘာအမေရိကာန် ဍေံတံရဲတိုန်မါဿတာ ဍေံစပ်ကၠုၚ်ပိုဲတုဲတှ်ေ ဍေံတံတက်ကျာ အိုတ်ကၞောတ်ဆေၚ်စပ်ကဵုဗဟုသုတနာနာသာ်ဂှ်တုဲ ဍေံဂှ် ဒှ်အာအဓိပ္ပါဲကျအာပိုဲ ကျအာပိုဲတုဲတှ်ေ ဍေံသၟာန်ပိုဲ ရဳဗျူကျဳစဏံ မုပဗဟုသုတဂွံသၠုၚ်မံၚ်ရော ဒၞါဲဏံဂှ် ဇြဟတ်ဗှ်လိက်ဇကုရလေဝ်၊ ဒဳဂရဳဇကုဟွံမွဲဒှ်ကၠာရလေဝ် ယဝ်ရဇြဟတ်ဗှ်လိက်ဇကုနွံမံၚ်ရတှ်ေ ဍေံတံဟွံဂံၚ်ထေၚ်သောဲဇကုလေဝ်ဟီုဂွံလေဝ်၊ အဓိကဍေံ အထေၚ်သောဲ ဟွံထေၚ်သောဲစွံလဝ်မွဲအခန် အရၚ်ဇကုဂှ်တှ်ေ ဂွံတီညာတ်ဂၠုၚ်ဏောၚ်၊ general knoledge နွံဏောၚ်၊ ဥပၟာ အပ္ဍဲ အာတိဂဴလ် ဗှ်လိက်ဂၠိုၚ်ၚ်ဂှ် ဟွံဂွံတိုန်တက္ကသိုလ်တှ်ေ ဗှ်လိက်ဂၠိုၚ်ၚ် အဲ ဟိုက်လိုက်လဝ်တၟာဂလိုၚ် လိက်ပ္ဍဲဂၠးတိပိုဲဏံဟီုစ best seller top ten နွံစှ်အုပ်သေၚ်ဟာ ဨလိက်တံဂှ်ပိုဲဂွံဗှ်ဟွံဂွံပုဟ် လှုဲပိုဲနွံလေဝ်ပိုဲဗှ်ဟွံမာန် ဂွံဗှ်အပ္ဍဲဘာသာမန်ဘာသာဗၟာလေဝ် ဒှ်ဟွံမာန်ပုဟ် မာၚ်ဍုၚ်ဗၟာ ၜိုန်ရအၚ်္ဂလိက်လေပ်ကီုလေဝ်ဍေံဟွံလောဲပုဟ် ဥပၟာဍေံတှ်ေ ပိုဲမံၚ်ဍုၚ်အမေရိကာန် ပိုဲကုသိုလ်ခိုဟ်တၟာဂလိုၚ် ပိုဲဂွံဗှ် Time မဂ္ဂဇြေန်တံကီု newsweek မဂ္ဂဇြေန်တံကီု လိက်ခိုဟ်ဟ်တံဂှ် ကုသိုလ်ပိုဲခိုဟ်တၟာဂလိုၚ် ဆ္ဂးမန်ပိုဲမံၚ်အဏံတံဂှ် ဍေံဟွံဗှ်မွဲ ညးတံဂွံလူဲဒဝ်လာမှညးတံမိပ် ကရိုက်ညးတံလေဝ် ဟိုတ်နူကတ်လ္ၚတ်လဝ်အောန်မံၚ်တှ်ေ  ပိုဲတံဂွံဗှ်အၚ်္ဂလိက်မာန်ဂှ်တှ်ေ အလဵုဟကုဇကု ဒးပံက်စကေတ်တ်ရ အ္စာဟွံမွဲကွေံကွေံပုဟ်၊ နူကၠၚ်ဏံဟီုဂှ် ဂကူဂျူတံ ကောန်ဍေံတံ နူဍောတ်တ် ဍေံကဵုကၠောန်စၚ်လိက်ဏောၚ် ဍေံတံကဵုဗှ်လိက်ဏောၚ် ဂကူအေန်ဒိယျတံဏံ ပိုဲဟ်ဟီုစဂကူ သာကျဝၚ်ဏောၚ် ဂကူဗြဟ္မဏ ဗဗၞးတံဏံ ဂကူလေပ်ပညာ ပိုဲဟီုစကဆံၚ်သၠုၚ် ဂလာဗုဗုတံဂှ် အိုတ်ကၞောတ်ဂှ် ဂလာအေန်ဒိယျတံဂှ် ဒးသေနာတ် နူကဵုအေဿရေရ၊ အေဿရေ ၜိုန်ရဍောတ်ကီုလေဝ် ဍေံတံစောန်မံၚ် မုပဗီုလဵုဍေံစောန် ကောန်ဂကူဍေံ လေပ်လိက်ဂလိုၚ်ဏောၚ် ဗှ်လိက်ဂၠိုၚ်ဏောၚ်၊ ဨဂှ်ရတှ်ေ ပိုဲကောန်ဂကူပိုဲတံ မွဲလေဝ်ဟွံဗှ်လိက် ဗှ်လိက်စာန်ဒဟ်မံၚ်သၞညးသ္ကအ််ရ၊ ဆဵုလိက်စာန်ဒှ်မံၚ်သၞညးသ္ကအ်ရ၊ ကဵုမံၚ်အပ္ဍဲသ္ၚိမွဲ ၝဏံလၞုဟ်ကၠောန်စ ဒှ်မံၚ်အဓိပ္ပါဲဂှ် ဂကူပိုဲယဝ်ရပိုဲဟွံပြံၚ်သၠာဲပုဟ် ဟွံစကာဩန်တုဲ ဟွံကတ်ပညာ ဟွံလ္ၚတ်ဗဟုသုတပုဟ်တှ်ေ ဂကူပိုဲဗၠိုက်တၞီလောဲလောဲရဏောၚ်၊ 

(သၟာန်)- ကၞောတ်တဲ မုအ္စာမိက်ဗ္ကန်ဖျန်ကဵုဂကူမန်ပိုဲ အလုံဂၠးတိ နွံရောအ္စာ? 

(သွဟ်)-ပိုဲတံဏံ ဟီုစ ဒှ်မံၚ် civillization ပိုဲဏး ဂကူပိုဲဍောတ်မံၚ်ဏောၚ်၊ အဲကေၚ်ဟီုမံၚ်ကဵုကောန်ပိုဲနွံမံၚ် ယဝ်ရစွံကဝေၚ်ကဵုဂကူဇၞော်ဇၞော်တံဂှ်တှ်ေ ဇကုပံၚ်သ္ပပွံၚ်ကေတ်တြုံကေတ်ဗြဴဂကူတၞဟ်ဟ်တှ်ေ  ကောန်ဇာတ်ဇကုဇၞော်တိိုန်တှ်ေ ဍေံဟွံကေတ်ပုဟ်လ္ပာ်ဇကု စှ်ေဒၞါဲကဵုဗ္စံက်ဗ္စံက် ဒှ်ဗ္စံက်ဗ္စံက် စှ်ေဒၞါဲကဵုဗုဗု ဒှ်ဗုဗု စှ်ေဒၞါဲကဵုဗၟာဒှ်ဗၟာ စှ်ေဒၞါဲကဵုကရေၚ် စာန်ဒှ်မံၚ်ကရေၚ်ရ၊ ဨၝဏံဂှ် ဆေၚ်စပ်ကဵုဂကူဏံတှ်ေ ဒးစွဂရုကွေံဏောၚ်မွဲသာ်၊ လိက်ပတ်ပိုဲလေဝ် အပ္ဍဲ UNESCO ဟီုလဝ်တှ်ေ စပ်ဍာ်ဒ္စိတ်ဂှ်ဍေံဟွံဒှ်ဍၚ် စပ်မံၚ်ဍာ်ထပှ်ဒ္စါံရ၊ အကာဲအရာဍေံဂှ်တှ်ေ ဍေံထ္ၜးမံၚ်ပၟတ်ဍာံဍာံယျ၊ ဂတဏံဂှ်ဂကူမန်ကၠက်ဏောၚ်။ နူကဵုညးတံဟီုကၠက်ဏောၚ်ဂှ်ညးတံဒုၚ်လဝ်သဇိုၚ်နွံမံၚ်၊ ဒုၚ်လဝ်သဇိုၚ်ဂှ်တှ်ေ ဒ္စံါဒ္စိတ်တၚ်နွံမံၚ်၊ ဟိုတ်ဒှ်ခယျတှ်ေ ဒှ်ဟွံမာန်ပုဟ်၊ ဒှ်မာန်လောဲလောဲရ၊ ဂကူပိုဲနွံမံၚ်ဒွံါဒ္စိတ်ကိုဋ် ပိုဲဗ္တောန်မံၚ်လိက်ဥတုပိုဲတှ်ေ ဂကူပိုဲဟွံကၠက်ပုဟ် လ္ၚဵုတံၜိုန်ဟီုမံၚ်ကီုလေဝ် ဂကူပိုဲလေပ်လိက်မန်ကဆံၚ်သၠုၚ်ၚ်ၜိုတ်လဵုနွံ ဘာကောန်ဂကူပိုဲ ပိုဲဟီုယျ ဘာကောန်ဂကူ ဟိုက်သကူလ်နွံမံၚ်ဟွံဂၠိုၚ်ပုဟ် ဟိုက်သကူတံဂှ် ပိုဲအာသွဟ်လိက်အပ္ဍဲဘာအလဵုသဳ မွဲသၞာံအံၚ် ၜိုတ် (၁၀-၁၅) တၠရနွံ တိတ်နူကဵုဘာကောန်ဂကူတုဲ ဂွံၜက်တိုန်ဘာသၠုၚ်ၚ်ဂှ် ဍေံဟွံၜက်ပုဟ်၊ ဍေံဟွံၜက်ပုဟ်တှ်ေ ဘာကောန်ဂကူပိုဲရ ပိုဲထိၚ်ဒဝ်ကောန်ဂကူပိုဲမာန်၊ ပိုဲထိၚ်ဒဝ်ဂကူပိုဲမာန်တှ်ေ ဘာကောန်ဂကူပိုဲသဝ်မံၚ်တှ်ေ ညးတၞဟ်တံစိုတ်ဟွံလုပ်စပုဟ်၊ လိက်ပတ်ပိုဲ ပိုဲပရးမံၚ်လိက်လၟုဟ်ဏံဂှ် အကြာဗွိုၚ်ရပိုဲတံပရးမံၚ်၊ ဂျာနေဝ်ကီု လိက်ပရိုၚ်ကီု ပရးမံၚ်အကြာဗွိုၚ်လကျာ်ရတှ်ေ ယဝ်ရဟီု လိက်မန်ပိုဲနွံမံၚ်ဗွိုၚ်ဘာလကျာ်ဖိုဟ်ရဏောၚ် ခရှ်တံဂှ် ဂွံဗှ်လိက်ခံၚ်ၚ်ဂှ် ဍေံဟွံဒှ်ပုဟ် ဘာကောန်ဂကူဂၠိုၚ် တန်မူလသၟးရဂၠိုၚ် ကောန်ၚာ်တံဂှ် ၜိုတ်ဂလိုၚ်လဵုဍေံတံဗှ်မာန်၊ ဗဟုသုတကဆံၚ်သၠုၚ်ၚ် အပ္ဍဲဘာသာမန်ပိုဲလေဝ်ဟွံမွဲပုဟ် ဒှ်တမ်ရ ဣဏံဂှ်လိက်ပတ်ဏး၊ ဂကူပိုဲလေဝ် ဒးဒုၚ်ၚိတ်လောဲလောဲရဏောၚ်၊ လၟုဟ်လေဝ်ဒှ်မံၚ်ဗၟာတၟာဂလိုၚ်ရ၊ မံၚ်ပ္ဍဲသေံလေဝ် ကောန်ပၞာန်တြေံတံဂှ် ညးတံမံၚ်ပ္ဍဲဝၚ်ကတံဂှ် ညးတံဟွံသ္ပပုဟ် ကောန်ပၞာန်မန် ညးတံသ္ပကောန်ပၞာန်သေံရ၊ ကောန်ပိုဲစပ်ဍုၚ်အမေရိကာန်လေဝ် ဟီုဗက်ဍေံဟွံမာန် ဍေံကဵုဍေံ ဍေံဟီုအရေဝ်အၚ်္ဂလိက်ရ၊ ဍေံဟွံဟီုပုဟ်အရေဝ်မန်ပုဟ်တှ်ေ၊ ဟီုစ generation ဏံဍေံသှ်ေမံၚ်ဏီ   second generation ဍေံဒှ်ဟွံမာန်ရ၊ ဂကူပိုဲကၠက်ရ၊ ဍေံတံမိက်ဂွံလေပ်ပညာတှ်ေလေပ် မိက်ဂွံနွံကဵုလှုဲလှိုက် billionaire နွံတှ်ေနွံ ဍေံတံကၠက်အာတှ်ေ ဂကူပိုဲဟွံသေၚ်ရ၊ မိက်လေပ်တှ်ေလေပ်ရ မိက်ဂွံလောဲတှ်ေလောဲ ဂကူပိုဲဟွံသေၚ်ရ ဍေံဟွံဆေၚ်ကဵုပိုဲ ဟီုဗီုဂှ်၊ ပိုဲတံထေက်ကဵုဒးဒှ်ဓဝိၚ် ဥပၟာဍေံ ကောန်ပိုဲလေပ်ပညာကဆံၚ်သၠုၚ်မံၚ် ဗီုလဵုပိုဲမိက်ဂွံကြီု ကြီုရ၊ ဍေံဟွံဆေၚ်စပ်ကဵုဂကူပိုဲရတှ်ေ ပိုဲဟီုစဂုဏ်ဖဵုဂကူပိုဲဟွံမွဲ ပိုဲတော်လဝ် national interest တှ်ေ လိက်မန်လေဝ်ဍေံဟွံသ္ပဂရုရ အရေဝ်မန်လေဝ်ဍေဟွံသ္ပဂရုရတှ်ေ ဗွိုၚ်ပိုဲလေဝ်ဍေံဟွံသ္ပဂရုရတှ်ေ ဒှ်ဗီုမန်ဍုၚ်သေံရတှ်ေ လောဲ လောဲမံၚ်အဂှ် ၝစဏံဂှ် ထေက်ကဵုဒးဒှ်ဓဝိၚ်ကတၟာဇၞော်မံၚ်ဏောၚ်။ ယဝ်ရပိုဲမံၚ်အတိုၚ်ဏံရတှ်ေ ဂကူပိုဲဂွံဗၠးၜးတိတ်ဂှ်လ္ပဟီု ညံၚ်ဟွံဂွံကၠက်အာဂှ် ဒးဖန်မာလေဟ်မံၚ်ဏောၚ် ဨဂှ်ရ တော်ဠ ဠတှ်ေ ဇြိုၚ်စိုတ်ကွေံကွေံဏောၚ်၊ ညးတံဟွံပြံၚ်သၠာဲပုဟ် ညးတံဟွံဆာန်လိက်ပတ်ပုဟ် ညးတံဟွံဆာန်ဂကူပုဟ် ညးတံဟွံညဳသာညးသ္ကအ်ပုဟ်တှ်ေ သွာၚ်နာနာရ၊ ရဲကၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ညံၚ်သ္ဂောံညဳသာညးသ္ကအ် ညံၚ်သ္ဂောံကောံကလောံညးသ္ကအ် ယဝ်ရဗီဂှ်ဟွံသေၚ်မ္ဂး ဍေံဟွံလောဲပုဟ်၊ တုဲတှ်ေ ပိုဲစပ်အပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲတေံ ဍုၚ်ကမတ်မလီုတေံ ပိုဲဟီုစၝောံဍုၚ်ပိုဲ capital ပိုဲဏံမန်ပိုဲဟွံမွဲစ ကွေံကွေံပုဟ် မန်ပိုဲဒှ်မၞိဟ်ဝါတ်တ် ဒှ်မၞိဟ်ဟွံလေပ်ရ၊ ဗၟာတံ ဂလာတံ ကြုက်တရ တော်ကဵုပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ဍေံတံရကေံၛာပ်လဝ် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဍေံတံၛာပ်လဝ်တှ်ေ ကောန်ဇာတ်ဍေံတံ ဂွံပညာသၠုၚ်ၚ်ပၠန်ရ၊ မန်ပိုဲဏံဂှ် မံၚ်ဒၟံၚ်အပ္ဍဲကွာန်ရးဏောၚ် ဒှ်ဂကူမံၚ်စအပ္ဍဲကွာန်ရးရတှ်ေ ဂကူမံၚ်စပ္ဍဲခေတ်ဏံတှ်ေ လောဲလောဲရဏောၚ်၊ တော်ကဵုမဳဒိယျာတှ်ေ ဂယိုၚ်လမျီုဟွံရုံံပုဟ် တော်ကဵုလိက်ပတ်လေဝ် သ္ၚောဲမံၚ်ဏောၚ်၊ တော်ကဵုပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်လေဝ် သဝ်မံၚ်တှ်ေ ဇၟာပ်ပ်အရာသဝ်မံၚ်တှ်ေ generation တၟိဏံတှ်ေ ဍေံစိုတ်ဟွံလုပ်စပုဟ် ဨဂှ်ရတှ်ေ စိုတ်အဲ ကောန်ဂကူပိုဲ လိက်ပတ်ကီု အရေဝ်ဘာသာကီု စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူကီု ဂကောံပၠန်ဂတးကီု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီု ရံၚ်မွဲလ္ပာ်ပၠန် ပိုဲတံထေက်ကဵုဒးဂွကဵုဂကူရခေၚ်တံ ရခေၚ်တံၜိုန်လိက်ပတ်ဍေံတံ ဟွံမွဲဗီုဂှ်ကီုလေဝ်ဂှ် ဇြဟတ်ပၞာန်ဍေံလေဝ် ဍေံထရိုက်ပချဳဂၠးတိမွဲမာန်မံၚ်၊ UN တံသ္ပသမ္တီကဆံၚ် ၜိုတ်ဒးရး တော်ကဵု parliament တှ်ေ ဍေံတှ်ေ ဍေံဂွံလဝ်တြဴစှော် ပါသေန်၊ ဥပၟာဍေံ အကာဲအရာ ဨဨ ဒှ်မံၚ်လၟုဟ် ဥပၟာတှ်ေ အပ္ဍဲကဵု ပါလဳမာန်တေံဂှ် အမာတ်ဂကူရခေၚ်ယဝ်ရအောန်မံၚ်တှ်ေ ဗၟာတံ NLD ကျိတ်ဖေါတ် ပၞာန်တံဂှ် ယဝ်ရဍေံတံညဳမံၚ်တှ်ေ ဍေံသ္ပထောံtorrorist တံဟဂှ်ရ ဨဨဂှ်၊ လၟုဟ်ဂှ် ဟိုတ်နူရခေၚ်တံဇၞးလဝ်မာဲတုဲ အပ္ဍဲကဵု ပါလဳမာန်ရခေၚ်ဂှ် စုတ်မာဲစမ် စုတ်မာဲဗက် ကျရခေၚ်တံတှ်ေ ဗၟာဂွံဒဒိုက်၊၊ ဨဂှ်ရပ္ဍဲပိုဲဂှ် ရံၚ်ဂကူပိုဲ ရံၚ်ကဵုပၞာန်မန် မၞိဟ်တှ်ေတုဲ စိုတ်လီုမံၚ်၊ ရံၚ်ကဵုဗော်မန်ဇၞးမာဲ မၞိဟ်တှ်ေတုဲ စိုတ်လီုမံၚ်၊ ရံၚ်လိက်ပတ်တှ်ေ မုလေဝ်အာဟွံဂွံ၊ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်မုလေဝ်အာဟွံဂွံ၊ ဝၚ်ရပိုဲတံဟီုမံၚ် အတိက်တေံ ဗီုတေံဗီုဏံ သေၚ်ဟာဆဵုကျာ်ကၠာဟေံ ပ္တန်လဝ်ကျာ်ကၠာဟေံ တဵုလဝ်သြောံကၠာဟေံ ဥပၟာဍေံဂှ် ၝဂှ်အပဵုရ၊ အဓိပ္ပါဲဍေံဂှ် ကလေၚ်ပၠောပ်လမျီု ကလေၚ်လဟဵုပတိုန်ခေတ်လၟုဟ်ဟွံဂွံပုဟ်၊ ပိုဲဂှ်တှ်ေ ဒှ်မံၚ်ဂကူသဝ်ဝ်မွဲအိုတ်အစောန်မွဲ၊ ဝၚ်ပိုဲဗုဒ္ဓဃောသဂှ် ဒှ်မံၚ်ညံၚ်မန်ဟွံသေၚ်ရ၊ တပူတဗဝ်လေဝ် ဗၟာဟီုမန်ဟွံသေၚ်ရ၊ ဨဂှ်ရ အိုတ်ကၞောတ် ဒြပ်ဇကုဍေံပလီုထောံအိုတ်တး identity မုလေဝ်စာန်ဟွံမွဲ မုဟွံမွဲတှ်ေ ဗီုလဵုဂွံဟီုစဂှ်ရောတှ်ေ ပိုဲတံဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်ဂကူအရိုၚ်ရ socialize လေဝ်ဟွံဒှ်ပုဟ်  civillization ဇကုလေဝ်ဟွံမွဲရတှ်ေ၊ အဓိကဂကူမွဲမွဲ civillizationရဒးအာ ဨဂှ်ရ အတိုၚ်ဏံရတှ်ေ ပိုဲစဟွံဍာတ်ပုဟ် ဨဂှ်ရပိုဲတံထေက်ဒးၚုဟ်က္တဵု 

Q&A တၚ်ဂုဏ်ရအ္စာ   တၚ်ဂုဏ်ရ တၚ်ဂုဏ်ရ