MAA © All Rights Reserved.

Home. Contact. Activities. People & History. Statement. CC Members. About Us. Links.
                                                              National Committee members and Representatives
နာယကဂမၠိုင်


၁) တၠဂုဏ်အ္စာ ရာမညရာဝိက

၂)နာဲဇနဲမာန်

၃)မိစရာဲမန်
၄)နာဲတိုင်ထဝ်

၅)နာဲခေမာ

 


ညးတာလျိုင် ကေုာံ ဌာနဂမၠိုင်

၁) နာဲသဳဟ (ဥက္ကဌ)

၂)နာဲသိုက်မန် (ဒု-ဥက္ကဌ)

၃)နာဲကုရတ်(ညးအုပ်ကာ)

၄)နာဲတိရတ်အာဲ(ဖက်ဆော-ညးအုပ်ကာ)

၅)မိမဳလေဝ် (သ္ကိုပ်ဌာန-ဘဏ္ဍာ)

၆)နာဲဟံင်ဍုင် (ဒု-သ္ကိုပ်ဌာန-ဘဏ္ဍာ)


ဌာနပရေင်ပညာ

၁) တၠဂုဏ်အ္စာ ရာမညရာဝိက

၂) တၠဂုဏ်အ္စာ ပညာသာမိ

၃)တၠဂုဏ်အ္စာ သောမ


ဌာနပရေင်ဍုင်ကွာန်

၁)တၠဂုဏ်အ္စာ ရာမညရာဝိက

၂)နာဲဥက္ကာ (သ္ကိုပ်ဌာန)

၃) နာဲတိုင်ထဝ်

၄)နာဲခေမာ

၅) နာဲစက္ကရတ်

 


သွက်ဂွံပံင်တောဲကဵု OMCC

၁)နာဲတိုင်ထဝ်

၂) နာဲခေမာ

၃) နာဲသဳဟာ

၄)နာဲကုရတ်

၅) နာဲတိရတ်အာဲ

၅)နာဲမြဟ်

စိုတ်

၆)နာဲအန္နန်

၇)နာဲဟံင်ဍုင်

ဌာနဆက်ဆောံ

၁)နာဲမြဟ်စ

စိုတ်

၂)နာဲအိန္နန်

 

ဌာနစၟဳစၟတ်

၁)မိပျးသြန်

၂) နာဲဇယမန်

 

ဌာန ပရိုင်

၁)နာဲဖိုလ်ဂ

၂)မာံလျးမာန် (ကဵုရီုဗင်)


ဌာနချိုတ်ဂျိုင်

၁) နာဲ

၂)မိ

 

ဌာန-ပရေင်ပိုန်ဒြပ်

၁) နာဲ

၂)မိ


ဌာနသြန်

ဂအုံဂကူမန်

၁) နာဲဆာန်မန်

၂)မိစရာဲမန်